Stanovení rozptylové vzdálenosti

Jednoduše vysvětlené zvlhčování vzduchu

Pod pojmem rozptylová vzdálenost se rozumí minimální požadovaná vzdálenost pro optimální absorpci par do ovzduší. V podstatě se skládá z mlžné zóny a z expanzní a mísící zóny.

1. Definice
Rozptylová vzdálenost se skládá z mlžné zóny a z navazující expanzní a mísící zóny. Jako mlžná zóna se označuje dráha za zvlhčovačem vzduchu – od vypuštění páry až do úplného zachycení množství páry klimatizací. Za ní následuje expanzní a mísící zóna. V tomto úseku se rovnoměrně mísí přivedená vlhkost s proudem vzduchu. Délka potřebné rozptylové vzdálenosti vždy závisí na následujícím stavebním prvku ve směru vzduchu. Aby bylo zabráněno výskytu kondenzace uvnitř vzduchovodu, je správná délka rozptylové vzdálenosti mimořádně důležitá. Její znalost má zásadní význam i pro správnou regulaci vlhkosti, neboť regulační čidla by měla být umístěna tam, kde je rovnoměrná vlhkost.

Stanovení rozptylové vzdálenosti «BN» závisí na různých faktorech. K jednoduchému stanovení rozptylové vzdálenosti «BN» lze použít tabulku rozptylových vzdáleností. Směrné hodnoty udané v tabulce se vztahují na teplotu přiváděného vzduchu od 15 °C do 30 °C.

2. Vliv zvlhčování na kvalitu regulace
Mimořádný význam má rozptylová vzdálenost u parního zvlhčování. Vodní pára vystupující z parní distribuční trubice kondenzuje nejprve v proudu vzduchu a lze ji jako mlhu spatřit v určité dráze (v rozptylové vzdálenosti). Poté následuje expanzní a mísící zóna, ve které dochází k rovnoměrnému smíšení vzduchu klimatizace s přiváděným množstvím páry. S ohledem na hygienický provoz je třeba s touto okolností počítat při dimenzování rozptylové vzdálenosti. Exaktní regulační výsledky týkající se optimálního rozdělení vlhkosti na místě montáže poskytuje čidlo. Rozptylová vzdálenost závisí na různých faktorech a tvoří základ pro stanovení požadované minimální vzdálenosti k následujícím dílům zařízení a čidlům.

3. Jak lze zkrátit rozptylovou vzdálenost?
Kondenzace se v některých ohledech podpoří kontaktem vodní páry s ochlazeným vzduchem klimatizace. Avšak hlavním důvodem kondenzace je nepříznivé rozdělení množství páry v průřezu kanálu podél hlavní distribuční trubice páry. Zejména při dodatečné montáži nejsou potřebné rozptylové vzdálenosti k dispozici. V těchto případech se často úspěšně používají vícenásobné rozptylové vzdálenosti. To umožňuje pokud možno homogenní rozdělení vodní páry v celkovém proudu vzduchu s odpovídajícími kratšími rozptylovými vzdálenostmi. Hodnotným měřítkem pro hodnocení distribuce páry je index homogenity.

4. Stanovené minimální vzdálenosti expanzní zóny
Aby vodní pára vystupující z parní distribuční trubice nekondenzovala o následující komponenty zařízení, musí být dodrženy stanovené minimální vzdálenosti (na bázi rozptylové vzdálenosti «BN») k rozdělovači páry.

PRODUKTY