Finishingpoint
 
menu
 
 
 
 
 
 
  FAQ / zvlhčování
 

• Spotřeba vody pro elektrické
   parní vyvíječe

• Voda pro parní zvlhčovače I.
   - pitná nebo upravená?

• Voda pro parní zvlhčovače II.
   - vodivost a tvrdost?

• Elektrické parní zvlhčovače
   - elektrodové nebo odporové?

• Aktivace parního výkonu zvlhčovačů    Condair CP2
• Čištění elektrod zvlhčovačů Condair CP2
• Samočinné čištění zvlhčovačů Defensor    Mk5 - Scale Management
• Rozdělení páry z jednoho zvlhčovače
   do více zón

• Blokování provozu zvlhčovačů
• Minimální rozptylová vzdálenost páry
• Regulace zvlhčovačů
• Příliš velká vzdálenost mezi parním    zvlhčovačem a distributorem
• Instalace zvlhčovače do exteriéru
• Nejčastější chyby při montáži
• Nejčastější chyby při projektování

   
  FAQ
 


Zvlhčování

Spotřeba vody pro elektrické parní vyvíječe

Spotřeba vody u parních vyvíječů závisí na typu vyvíječe a kvalitě použité vody. Nejmenší spotřebu vody mají odporové zvlhčovače Defensor Mk5 řady VE při provozu s plně demineralizovanou vodou, kdy se spotřeba prakticky rovná
parnímu výkonu.

U elektrodových vyvíječů Condair CP2 závisí spotřeba na kvalitě pitné vody, jejíž vodivost určuje četnost odkalování vyvíjecí nádoby. Spotřeba vody se může pohybovat v rozmezí od 1,5 do 2,5 násobku jmenovitého parního výkonu, při vyšším obsahu minerálů může být spotřeba ještě vyšší.

Pozor, nezaměňovat! Výrobce udává v technických podmínkách požadovanou vydatnost přípojky vody pro plnění elektrických zvlhčovačů 2,5 l/min na každých
15 kg hodinového parního výkonu. Nejedná se o spotřebu vody, ale pouze
o požadovanou vydatnost. Napouštění vody do vyvíjecí nádoby probíhá v přerušovaném režimu a celková spotřeba je tak samozřejmě nižší než při
trvalém průtoku.

Voda pro parní zvlhčovače I. – pitná nebo upravená?

Pro parní zvlhčovače lze používat pitnou vodu, která může být dále upravena demineralizací (nejčastěji reverzní osmózou) nebo změkčením.
Nikdy nepoužívejte užitkovou vodu!

Pitnou vodu lze použít pro všechny typy parních vyvíječů Condair a Defensor.
Pitná voda obsahuje minerály, které způsobují tvorbu sedimentu (kotelního kamene). U elektrických a plynových vyvíječů Condair je nutno provádět
pravidelné čištění zařízení, zvlhčovače Defensor využívají samočisticí systém
Scale Management.

Demineralizovanou vodu lze použít pouze u odporových zvlhčovačů Defensor
nebo plynových zvlhčovačů Condair GS. Při použití demi-vody nedochází prakticky k tvorbě kotelního kamene, rovněž spotřeba vody klesá díky pouze minimálnímu odkalování. Demi-vodu nelze kvůli nízké vodivosti použít pro elektrodové parní vyvíječe Condair. Pozor na extrémní agresivitu demineralizované vody (používejte jen rozvody z plastu nebo nerezu).

Změkčená voda omezuje tvorbu kotelního kamene, ale přináší riziko provozních problémů díky zpěňování vodní hladiny. Doporučujeme proto měkčenou vodu vždy ředit původní neupravenou vodou v poměru 3:1. Takto upravenou a zředěnou vodu lze s maximální opatrností použít pro všechny typy parních zvlhčovačů.
Pozor na zvýšenou agresivitu změkčené vody.

Voda pro parní zvlhčovače II. – vodivost a tvrdost?

Kromě hygienické nezávadnosti je důležitou vlastností vody používané pro parní zvlhčovače tvrdost vody, která ovlivňuje rychlost tvorby kotelního kamene na topných elementech. Tvrdost vody může být způsobována vápenatými, hořečnatými nebo křemičitými ionty, které vytváří nerozpustné usazeniny. Condair CP2 je vhodný pro provoz s vodou o tvrdosti do 10°GH (Německé stupně). Pokud má voda vyšší tvrdost, počítejte s rychlým zanášením nádoby a nutností častého čištění.
Defensor Mk5 není na tvrdost vody tak citlivý jako Condair CP2 a zvlhčovač spolehlivě pracuje i s vodou o tvrdosti kolem 20°GH. Při takto vysoké tvrdosti je samozřejmě nutné častěji čistit zásobník na minerální sediment.

Pro správnou funkci elektrodových zvlhčovačů je důležitá i vodivost, která je dána obsahem a složením minerálů v pitné vodě. Pro elektrodové vyvíječe je ideální vodivost okolo 500 mikroS/cm, přípustné rozmezí 125 – 1250 mikroS/cm.
Přestože vodivost je jedním ze základních faktorů při posuzování kvality vody, nemusí mít vždy jednoznačnou závislost na hodnotu tvrdosti – např. mořská voda má vysokou vodivost při minimální tvrdosti.

Elektrické parní zvlhčovače – elektrodové nebo odporové?

Zvlhčovače s elektrickým vyvíječem páry jsou nejběžnějším způsobem zvyšování vlhkosti v klimatizačních systémech. Pro správný výběr vhodného systému je třeba zvážit přednosti jednotlivých systémů.

Odporové vyvíječe Defensor Mk5

Princip odporových zvlhčovačů je založen na topných tyčích ponořených do vyvíjecí nádoby s konstantní výškou hladiny, výkon zvlhčovače se řídí změnou jejich výkonu. Odporový systém může pracovat s pitnou nebo i s plně demineralizovanou vodou. Ve srovnání s elektrodovými vyvíječi je méně citlivý na proměnlivou kvalitu vody
a umožňuje dosažení užších tolerancí. Odporové zvlhčovače jsou vhodné i pro aplikace s proměnlivými požadavky na úroveň vlhkosti nebo kolísavým
průtokem vzduchu.

Topné tyče a vyvíjecí nádoby z nerez oceli u zvlhčovačů Defensor Mk5 omezují nutnost výměny spotřebního materiálu.

Pro provoz s pitnou vodou jsou zvlhčovače Defensor vybaveny systémem samočinného odlučování minerálních usazenin Scale Management, který omezuje nutnost čištění vyvíjecích nádob.

Elektrodové vyvíječe Condair CP2
Elektrodové zvlhčovače představují osvědčený standard ve zvlhčování. Zařízení této kategorie využívají přirozené vodivosti pitné vody, která je dána obsahem minerálů. Mezi elektrodami ponořenými ve vyvíjecí nádobě probíhá elektrický proud úměrně výšce vody a její vodivosti. Řídící systém udržuje automaticky optimální vodivost náplně, výkon je regulován hloubkou ponoření elektrod.

Elektrodový systém ohřevu je efektivní, umožňuje snadnou regulaci výkonu.
Jeho nevýhodou je nutnost provozu pouze s pitnou vodou, která způsobuje vytváření minerálních usazenin, které je třeba u čistitelných nádob odstraňovat z elektrod, v horším případě je nutná výměna celé vyvíjecí nádoby. Kvalita vody
u elektrodových vyvíječů má zásadní vliv na životnost spotřebního materiálu, četnost údržby a stabilitu výkonu.

Aktivace parního výkonu zvlhčovačů Condair CP2

Elektrodové vyvíječe Condair CP2 nabízejí unikátní možnost aktivace požadovaného výkonu pomocí čipové karty po 1 kg/h. Aktivovaný parní výkon určuje i cenu zařízení. V rámci základních řad zvlhčovačů („S3“ 5-8 kg/h; „S4“ 9-15 kg/h, „T5“ 16-25 kg/h, „T7“ 26-45 kg/h) lze i dodatečně výměnou čipové karty požadovaný výkon upravovat podle přání zákazníka. Z tohoto důvodu doporučujeme dimenzovat elektrický silový přívod s určitou rezervou pro budoucí navýšení výkonu.

Čištění elektrod zvlhčovačů Condair CP2

Do elektrodových zvlhčovačů Condair CP2 jsou z výroby standardně instalovány dělitelné čistitelné vyvíjecí nádoby s čistitelnými elektrodami. Vlastní plastové nádoby ze stabilizovaného propylenu mají předpokládanou životnost 3-5 let, elektrody umožňují několikanásobné očištění od nánosů kotelního kamene (zpravidla 2-3x).

Koncepce dělitelných vyvíjecích nádob a čistitelných elektrod snižuje množství spotřebního materiálu a chrání odpadní potrubí domovní instalace před zanášením úlomky kotelního kamene.

Čištění elektrod od minerálního sedimentu se provádí mechanickou cestou (opatrně oklepejte usazený minerální sediment z elektrod).

Při použití chemických preparátů (např. Calgon, 8% kyselina mravenčí) může docházet ke snížení životnosti materiálu elektrod, navíc hrozí poškození dalších komponentů zařízení působením agresivních chemikálií.

Požadavek čištění je indikován výstražným světlem na kontrolním panelu zařízení. Zanedbání čištění může vést ke zkrácení životnosti elektrod ale i k riziku poškození celého zařízení.

Samočinné čištění zvlhčovačů Defensor Mk5 - Scale Management

Odporové zvlhčovače Defensor Mk5 Visual jsou vybaveny unikátním patentovaným systémem samočinného odstraňování kotelního kamene pod názvem
Scale Management.

Scale Management omezuje na minimum čistící práce na zařízení, odstávky během údržby a chrání odpadní potrubí domovní instalace před zanášením
úlomky kotelního kamene.

Nerezová vyvíjecí nádoba je opatřena speciální plastovou vložkou, která brání usazování kotelního kamene. Topné tyče z nerez oceli díky pulsnímu napájení
a teplotní roztažnosti narušují strukturu sedimentu a ten se shromažďuje v charakteristickém plastovém zásobníku ve spodní části jednotky.
Vyvíjecí nádoba i topné tyče tak zůstávají během provozu bez usazenin.

Zbytky usazenin se doporučuje čistit jednou ročně, při silnějším zanesení můžete také pro čištění použít chemické prostředky (např. Calgon, 8% kyselinu mravenčí atd.). Pozor, elektrody je potom nutné dokonale opláchnout pitnou vodou, aby se zbytky chemikálií nedostaly do vyvíjené páry!

Rozdělení páry z jednoho zvlhčovače do více zón

Plynové a elektrické zvlhčovače Condair a elektrické zvlhčovače Defensor jsou vyráběny jako beztlaké vyvíječe páry. Z tohoto důvodu je přísně zakázáno osazovat mezi distributory a vyvíječem regulační nebo uzavírací komponenty. Případné rozdělení páry z jednoho vyvíječe do více zón tak nemůže být jakýmkoliv způsobem ovlivňováno. Pro každé VZT zařízení nebo samostatnou zónu je třeba navrhnout samostatný zvlhčovač.

Blokování provozu zvlhčovačů

Základem bezpečného provozu zvlhčovačů je blokování chodu ve vazbě na funkci VZT zařízení a překročení meze maximální vlhkosti, aby se vyloučilo riziko kondenzace ve vzduchovodech při omezení průtoku vzduchu nebo poklesu teploty.
Do blokovacího okruhu regulačního systému zvlhčovače se pro hlídání průtoku zařazují čidlo tlakové diference nebo praporkové relé, dále bezpečnostní hygrostat pro hlídání hladiny maximální vlhkosti.

Pro blokování je možno použít i pomocné kontakty stykače motoru ventilátoru,
toto řešení ale nevylučuje riziko omezení proudu vzduchu kvůli např. zanesení filtru, uzavřené požární klapce či povolenému nebo spadlému řemenu ventilátoru.
Proto je vždy nutné kombinovat více blokovacích prvků.

Minimální rozptylová vzdálenost páry

Aby se pára beze zbytku rozptýlila do vzduchu bez rizika kondenzace, potřebuje určitou volnou dráhu bez překážek, kterou označujeme minimální rozptylová vzdálenost páry Bn.

Bn závisí na mnoha faktorech (teplota, průtok, vstupní a výstupní vlhkost vzduchu, rozměr potrubí, délka distributoru páry). V praxi se Bn pohybuje v intervalu 1,5 až 2 m (komfortní klimatizace, teplota kolem 20°C). Při zvlhčování vzduchu o nízké teplotě a při velkém navlhčení (průmyslová vzduchotechnika, vlhčení pro technologie atd.) Bn výrazně narůstá až na několik metrů!

Pokud není Bn dodržena, nastává kondenzace páry a provozní problémy v podobě vyplavování potrubí, snížení parního výkonu, růst mikroorganismů v potrubí atd.
Regulační a blokovací čidla se musí instalovat ve vzdálenosti min. 5-6xBn, aby
bylo zajištěno že vzduch a pára jsou dokonale smíchány a že nedochází ke zkreslení hodnoty vlhkosti zaznamenané čidlem.

Doporučujeme vždy požadovat výpočet Bn od dodavatele zvlhčovače.

Regulace zvlhčovačů

Pro pochopení regulace zvlhčovačů zopakujeme některé již uvedené informace:

Elektrodové vyvíječe páry Condair CP2
Elektrodový princip ohřevu vody využívá přirozené vodivosti neupravené pitné vody. Vodivost je způsobena ve vodě rozpuštěnými minerály. V plastové vyvíjecí nádobě (v „parním válci“) jsou umístěny elektrody, zpravidla vyrobené z ocelového drátěného pletiva. Po napuštění vody do vyvíjecí nádoby začne mezi elektrodami probíhat proud a voda se začne vařit. Pára vystupuje otvorem v horní části nádoby. Parní výkon se reguluje výškou hladiny v nádobě. Odpařená voda je průběžně doplňována, po dosažení určité limitní vodivosti vody ve vyvíjecí nádobě a s tím spojeným nárůstem proudu mezi elektrodami dá elektronika vyvíječe páry povel k vypuštění části obsahu vyvíjecí nádoby (odkalení). Nádoba je ve spodní části vybavena výtokovým otvorem (často se sítkem, které brání zanesení odpadního potrubí minerálním sedimentem).

Z výše uvedeného principu funkce vyplývají některé důležité provozní vlastnosti elektrodového vyvíječe páry. Regulovatelnost parního výkonu je 20 až 100% plynule (pokud je vybaven některým z modulů M). Přesnost regulace je v optimálním případě ±5%, v praxi zpravidla ±7 až 10%. Parní výkon kolísá, protože při odkalování vyvíječ neprodukuje páru (u Condair CP2 lze v regulaci nastavit konstantní parní výkon i při odkalování).

Odporové vyvíječe páry Defensor Mk5
Odporový princip ohřevu vody je každému znám z rychlovarné konvice na vodu.
V  nerezové vyvíjecí nádobě (v „parním válci“) jsou umístěny elektrickým proudem ohřívané topné tyče vyrobené z ušlechtilé oceli. Pára vystupuje otvorem v horní části nádoby. Parní výkon se reguluje povrchovou teplotou topných tyčí. Odpařená voda je průběžně doplňována, vypuštění části obsahu vyvíjecí nádoby (odkalení) je řízeno zpravidla časově. Výška hladiny vody v nádobě je elektronikou vyvíječe páry udržována na konstantní úrovni, typ PROCESS má zdvojené napouštění vody pro zajištění absolutně stálého parního výkonu a předehřev obsahu vody ve vyvíjecí nádobě pro rychlý start.

Z výše uvedeného principu funkce vyplývají některé důležité provozní vlastnosti odporového vyvíječe páry. Regulovatelnost parního výkonu je 4 až 100%. Přesnost regulace je při provozu s neupravenou pitnou vodou ±2 až 5%, při provozu s plně demineralizovanou vodou dokonce až ±1% (typ PROCESS). Parní výkon kolísá výrazně méně a reakce na regulační signál je rychlejší než u elektrodových vyvíječů.

 

 
Typ instalace
Doporučený typ zvlhčovače
Poznámky
Malé místnosti do 200 m3
Mk5, CP2N4
nebo H4
Výkon CP2 omezen na 2kg/hod
Velká výměna čerstvého vzduchu
Mk5, Esco, CP2
CP2 s omezením výkonu v závislosti na vstupní
vlhkosti vzduchu
Proměnný průtok vzduchu
(VAV systémy)
Mk5, Esco, CP2
Záleží na požadované přesnosti a min. průtoku vzduchu
Testovací místnosti s vysokým požadavkem na přesnost, laboratoře
Mk5 Process
Při velké výměně čerstvého vzduchu použijte Mk5P VE
Testovací místnosti pro velké rozdíly teploty/vlhkosti
Mk5 Process VE
Rozdělte výkon na malý
a velký zvlhčovač
VZT systémy s chlazením
a odvlhčováním
Mk5, CP2, Esco
Obtížná stabilita regulace kvůli nestabilní teplotě a vlhkosti
 

 

Regulace zvlhčovačů může být On/Off nebo plynulá. On/Off regulaci doporučujeme jen pro nejmenší zařízení tam, kde nejsou velké nároky na přesnost regulace
a stabilitu vlhkosti v prostoru. Regulace On/Off je zpravidla od potrubního nebo nástěnného hygrostatu, který je přímo napojen na zvlhčovač.

Plynulá regulace zvlhčovače může být autonomní (je nutný regulační modul M4 s vestavěným PI regulátorem pro Condair CP2) nebo nadřazená (je nutný externí PI regulátor a regulační modul M, M3 nebo M4 pro Condair CP2). Autonomní regulace je vhodná pro jednotlivé zvlhčovače, nadřazená regulace pro VZT systémy s více zvlhčovači. Zvlhčovač je potom řízen signálem např. 0-10V. Doporučujeme
PI regulátor vlhkosti nastavit tak, aby P=15-20% a I=500-600 s.Condair CP2
i Defensor Mk5 jsou schopny zpracovat signál z většiny komerčně dostupných
čidel a regulátorů vlhkosti.

Čidla vlhkosti doporučujeme umístit do prostoru nebo lépe do odtahového VZT potrubí. U nestabilních VZT systémů (velké výměny vzduchu, velký podíl čerstvého vzduchu, kolísání teploty) doporučujeme instalovat ještě omezovací čidlo vlhkosti do přívodního potrubí za distribuční trubice do vzdálenosti 5-6 x Bn (viz. odstavec Minimální rozptylová vzdálenost páry).

Detailní schéma doporučené regulace pro různé případy regulace viz. příslušný návod ke zvlhčovači.

Příliš velká vzdálenost mezi parním zvlhčovačem a distributorem

Doporučená max. vzdálenost mezi parním zvlhčovačem a distributorem je 4m. Pokud je parní hadice delší, dochází k velkým ztrátám kondenzací páry
a provozním problémům.

Pokud potřebujete vzdálenost delší, je nutní parní vedení udělat pevným potrubím (stejného průřezu jako má parní hadice) z nerezu nebo Cu. Potrubí je nutné dokonale tepelně izolovat. Napojení potrubí na zvlhčovač a distributor se provádí kusem parní hadice. Změny směru doporučujeme udělat koleny 90°.
Pozor na správné vyspádování potrubí.

Instalace zvlhčovače do exteriéru

Parní vyvíječe Condair CP2 a Defensor Mk5 jsou určeny pro instalaci do interiéru, kde teplota je v intervalu 1-40°C a vlhkost nepřesáhne 75%. Condair GS se vyrábí
i ve verzi speciálně určené pro venkovní montáž.

Pokud potřebujete parní zvlhčovač CP2 a Mk5 instalovat do venkovního prostředí, je nutné zhotovit počasí odolnou „budku“, která bude zajištěna proti zamrznutí (např. el. přímotopem ovládaným termostatem). Zároveň je nutné zajistit dokonalé větrání, aby se zvlhčovač při provozu nepřehříval. V každém případě je nutné dodržet doporučené odstupové vzdálenosti, aby bylo možné provádět servis
a opravy.

U KJ ve venkovním provedení v sestavě „vedle sebe“ je možné zvlhčovač umístit
do prázdné komory KJ na zpětném vzduchu. Zásady uvedené výše zůstávají v platnosti.

Obecně instalace parních zvlhčovačů do venkovního prostředí nedoporučujeme, protože to přináší řadu provozních problémů (zamrzání kondenzátu, problematický servis, nebezpečí zamrznutí zvlhčovače atd.).

Nejčastější chyby při montáži

 1. nedodržení doporučených odstupových vzdáleností od zvlhčovače způsobuje špatný přístup při servisu a opravách;
 2. instalace do prostoru s nevhodnou teplotou nebo vlhkostí vede
  k poškození elektroniky zvlhčovače;
 3. instalace zvlhčovače do stísněných prostorů bez zajištěného větrání
  vede k přehřívání elektroniky a k chybnému provozu;
 4. chybná instalace parní hadice (délka hadice přesahuje doporučené 4m, průvěsy hadice po trase, nevhodné vyspádování, skřípnutí hadice);
 5. chybná instalace kondenzátní hadice (není dostatečný spád pro odvod kondenzátu, není vytvořena kondenzátní smyčka, průvěsy hadice po trase);
 6. chybná instalace parního distributoru (distributor není na konci řádně uchycen a není vodorovně, otvory distributoru nejsou kolmo k proudu vzduchu, odvod kondenzátu není v nejnižším místě distributoru);
 7. nedodržení min. rozptylové vzdálenosti páry (instalace distributoru těsně před rozbočku, koleno, výměník, filtr atd.);
 8. nevhodně provedený odpad (malá teplotní odolnost materiálu odpadu, malý spád, malý průměr potrubí, chybí tlakové oddělení zvlhčovače
  a odpadního potrubí);
 9. nevhodně provedený přívod vody (malá vydatnost, chybí uzavírací ventil
  a vodní filtr, nepropláchnutá přípojka vody před připojením zvlhčovače).

Nejčastější chyby při projektování

Poddimenzování zvlhčovače:
Při návrhu zvlhčovacího výkonu berte ohled na nejnepříznivější provozní stav
VZT zařízení. U systémů pracujících se 100% čerstvého vzduchu se zpravidla
jako extrémní uvažuje měrná vlhkost vzduchu 1 g/kg s.v. Vždy počítejte s určitou rezervou, protože parní výkon zvlhčovače trochu klesá se zanášením vyvíjecí nádoby, jisté ztráty jsou také kondenzací páry v parní hadici a parní
distribuční trubici.

Časté příčiny poddimenzování zvlhčovačů jsou:

 1. Zanedbání infiltrace venkovního vzduchu do vlhčené místnosti (špatně utěsněná okna, skryté průduchy, trvale otevřené dveře atd.).
 2. Vyšší teplota v místnosti než uvažovaná při výpočtu.
 3. Vyšší průtok vzduchu v potrubí než uvažovaný při výpočtu.
 4. Jiný směšovací poměr čerstvého a oběhového vzduchu.
 5. Neuvažování pohlcování vlhkosti materiálem uloženým ve vlhčené místnosti a stavební konstrukcí.
 6. Přecenění vlhkostních zisků v místnosti.
 7. Účinnost ROV s přenosem entalpie je nižší než uvádí jejich výrobce
  nebo dodavatel KJ.

Předimenzování zvlhčovače:
Předimenzování se projevuje zejména v přechodném období roku
(zvlhčovač pracuje na částečný výkon) a je nevhodné hlavně z hlediska regulace. Elektrodové parní zvlhčovače regulují svůj výkon výškou hladiny (viz odstavec Regulace zvlhčovačů) v rozsahu 20-100% jmenovitého výkonu plynule a pod min. hodnotou výkonu On/Off. Při předimenzování dochází k cyklickému spínání zvlhčovače a k velkému kolísání hodnoty vlhkosti v prostoru.

Defensor Mk5 pracující na odporovém principu má regulovatelnost 4–100% jmenovitého výkonu plynule a není na předimenzování tak citlivý.
Při předimenzování lze výkon zvlhčovače dodatečně snížit.

Zanedbání kvality napájecí vody:
Kvalita napájecí vody je zásadní pro spolehlivý provoz parních zvlhčovačů (viz odstavec Voda pro parní zvlhčovače). Vždy si předem důkladně prověřte kvalitu vody v dané lokalitě a podle toho zvolte typ zvlhčovače. Zanedbání kvality napájecí vody a volba nevhodného typu vede k vážným provozním problémům a drahému provozu (častý servis, spotřební materiál). Pokud si nevíte rady, jaký typ zvlhčovače pro danou kvalitu vody použít, kontaktujte nás.

Nedodržení tolerance vlhkosti v prostoru:
Nejprve zopakujeme notoricky známý fakt, že není přesné regulace vlhkosti bez přesné regulace teploty. V praxi se stále setkáváme s požadavkem udržet vlhkost v prostoru v úzké toleranci např. ±2%, ale tolerance regulace teploty je např. pouze ±2°C i více. Pro úplnost uvedeme jaká tolerance regulace teploty je nutná pro danou toleranci vlhkosti:
± 5°C ~ ± 20%RH; ± 0,5°C ~ ± 2%RH; ± 0,25°C ~ ± 1%RH

Kdo nevěří, může si to snadno ověřit v HX-diagramu vlhkého vzduchu.

Vysvětlení principu regulace zvlhčovačů viz odstavec Regulace zvlhčovačů.
Pokud požadujete dodržení úzkých tolerancí vlhkosti v prostoru, je bezpodmínečně nutné použít odporový parní vyvíječ Defensor Mk5 ve verzi Process. Zdvojené napouštění vody do vyvíjecí nádoby, kterým je tento zvlhčovač vybaven, zajistí vysokou přesnost regulace a vysokou stabilitu výkonu (nedochází k poklesu parního výkonu při odkalování zvlhčovače).

 

 
 

< zpět